Bedrijfsprocessen

Productieproces

Monitoring van het energieverbruik per apparaat of machine zorgt voor inzicht in reductiemogelijkheden. Daarnaast draagt het bij aan het voorkomen van uitval door preventief signalen op te vangen. Naast energie monitoring ondersteunen wij in het geven van inzicht in het monitoren van uw waterverbruik om lekkages te identificeren en besparingsmogelijkheden te ontdekken.

Wij geven inzicht in fiscale- en subsidievoordelen en financieringsmogelijkheden voor een nieuw of renovatie van een machine/apparatuur.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Naast het optimaliseren van machines en apparatuur binnen uw organisatie, maken wij de milieu impact inzichtelijk van uw product of dienst doormiddel van een Levenscyclusanalyse (LCA). 

Een LCA is een methode die de milieubelasting van een product of activiteit meet gedurende de hele levenscyclus. Vanaf de winning van grondstoffen en de productie tot recycling of afvalverwerking. 

Leefomgeving & bedrijfsterrein

Naast de productieprocessen die binnen een bedrijfspand plaatsvinden. Is het goed om te kijken met de leefomgeving rondom de eigen huisvesting. Denk hierbij aan biodiversiteit, hittestress of wateroverlast. Het werkplezier kan aanzienlijk toenemen wanneer medewerkers werken in een groene omgeving.

Het aanleggen of verduurzamen van een terrein volgens de methode van NL Greenlabel methode start met een Quickscan. Tijdens deze Quickscan beoordelen we de huidige situatie, inventariseren we de mogelijkheden en geven we inzicht over duurzame(re) opties. Een overzichtelijke matrix maakt direct inzichtelijk op welke indicatoren verbetering mogelijk is voor een hogere score.

Ecosystemen, biodiversiteit en leefomgeving  

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit: landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of apparatuur die qua functie primair noodzakelijk zijn voor versterking van gebiedseigen biodiversiteit en al dan niet de volgende onderdelen: kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver, natuurlijke speelelementen en met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen, niet-inheemse beplanting en andere in deze bijlage genoemde bedrijfsmiddelen.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een zwerfafvalvangsysteem en al dan niet een monitoringssysteem en een sorteerinstallatie.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een aanpassing van een maaisysteem die technisch noodzakelijk is voor het verbeteren van de kwaliteit

van maaisel, met uitzondering van het maaisysteem.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: landschapselementen of bouwkundige of civieltechnische werken, die aantoonbaar bijdragen aan

de gebiedseigen aquatische biodiversiteit, met uitzondering van drijvende zonnepanelen, apparatuur of installaties

bestemd voor onderhoud, kweek of productie of andere in deze bijlage genoemde bedrijfsmiddelen. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een vegetatielaag, substraatlaag, drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstma-

tige bevloeiing en verankering, nestelvoorzieningen en constructieve aanpassingen bij bestaande daken.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een van beplanting en substraat of potgrond voorzien frame of bouwblokken en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestel- of foerageervoorzieningen voor dieren of insecten.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Alleen 36% MIA

Bestaande uit: vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet de volgende

onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, een helofytensloot, een vegetatiestuw of het verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

Alleen 27% MIA

Bestaande uit: een infiltratiesysteem of wadi, met uitzondering van gebouwriolering op, in of aan het gebouw.

45% MIA

Bestaande uit: een retentiedak of blauw-groen dak, een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer en al dan niet de kosten voor constructieve aanpassingen aan het dak, met uitzondering van kosten voor parkeervoorzieningen.

Een investering in een retentiedak als onderdeel van een duurzaam gebouw dat gemeld is onder één van de bedrijfsmiddelen G 6100 tot en met D 6130 komt onder bedrijfsmiddel F 5344 niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een retentievijver of regenwaterbuffer, een weer- en sensorgestuurde dynamische afvoer en al dan niet een helofytensloot, vegetatiestuw, waterdoorlatende bestrating en afscheider voor olie, water en slib en met uitzondering van gebouwriolering op, in of aan het gebouw.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een regenwateropslag en al dan niet de volgende onderdelen: een pomp, filterinstallatie, real-time monitoringssysteem voor weersafhankelijke regeling of een duurzame energieopwekkingsinstallatie voor de energievoorziening van de regenwaterinstallatie en met uitzondering van de gebouwriolering en voorzieningen voor de toepassing van het regenwater.

36% MIA