Bedrijfsgebouwen

Productieproces

Monitoring van het energieverbruik per apparaat of machine zorgt voor inzicht in reductiemogelijkheden. Daarnaast draagt het bij aan het voorkomen van uitval door preventief signalen op te vangen. Naast energie monitoring geven wij inzicht in fiscale- en subsidievoordelen en financieringsmogelijkheden voor een nieuw of renovatie van een machine/apparatuur.

Leefomgeving & bedrijfsterrein

Naast de productieprocessen die binnen een bedrijfspand plaatsvinden. Is het goed om te kijken met de leefomgeving rondom de eigen huisvesting. Denk hierbij aan biodiversiteit, hittestress of wateroverlast. Het werkplezier kan aanzienlijk toenemen wanneer medewerkers werken in een groene omgeving.

Bedrijfsprocessen

Productieproces

Energiemonitoring

Sensorfact ontwikkelt producten waarmee bedrijven in de maak- en productie industrie gemakkelijk hun energieverbruik kunnen monitoren en inzicht krijgen in machineonderhoud. Het simpel maken van slimme software.

enerGQ wil elke organisatie in staat stellen de door energie gecreëerde waarde te maximaliseren. energQ richt zich met name op de energiemonitoring van grote ondernemingen.

Smartdodos voorziet u van duidelijke grafieken en wizzards, om u een volledig beeld te geven van uw energieverbruik en eventuele energie opwekking. Dit alles is terug te vinden in een gebruiksvriendelijk dashboard 

Leefomgeving & Bedrijfsterrein

GROEN MAAKT GELUKKIG!

Donker Groep loopt voorop in de rol die ze als groenbedrijf spelen en sluit zich aan bij het initiatief van NL Greenlabel om een terreinlabel te introduceren. Dit terreinlabel maakt inzichtelijk hoe duurzaam uw terrein of gebied is, hoe dit duurzamer kan worden gemaakt en welke kosten u hiermee kan besparen. 

Ecosystemen, biodiversiteit en leefomgeving  

Fiscale regelingen - MIA & Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: kweekkasten voor sluipwespen, beregeningsinstallaties die gebruik maken van oppervlakte- of regenwater, een natuurzwemvijver, natuurlijke speelelementen en met uitzondering van geprefabriceerde speelelementen, niet-inheemse beplanting

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit bijvoorbeeld: bijenhotels, houtwallen, windhagen, natuurzuilen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting.

45% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor: het in bebouwde kom, met apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verminderen van hittestress en het hitte-eiland effect of het tegengaan van plagen.

45% MIA en 75% Vamil

Bestemd voor: het verwijderen van het in het oppervlaktewater aanwezige plastic afval met een verzamel-voorziening of -installatie op binnenwateren of het Nederlands Continentaal Plat (NCP), waarbij de hoeveelheid verwijderd plastic zwerfafval toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie en het verzamelde materiaal wordt verwerkt,

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een vegetatielaag, substraatlaag, drainagelaag en al dan niet de volgende onderdelen: een kunstmatige bevloeiing en verankering, en constructieve aanpassingen bij bestaande daken en nestelvoorzieningen.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: een van beplanting en substraat of potgrond voorzien frame of bouwblokken en al dan niet de volgende onderdelen: een gevelbeschermende laag, constructieve aanpassingen bij bestaande muren, irrigatieleidingwerk, een geïntegreerde waterbuffer en nestel- of foerageervoorzieningen voor dieren of insecten.

45% MIA en 75% Vamil

Bestaande uit: apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Alleen 36% MIA

Bestaande uit: vegetatie, een waterpartij, waterdoorlatende of waterpasserende bestrating en al dan niet een van de volgende onderdelen: infiltratiekolken, slimme kolken, een helofytensloot, een vegetatiestuw of verwijderen van bestaande aansluitingen op het riool.

Alleen 27% MIA

Maak een afspraak!